Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Икономическа информация за Община Бургас

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ И ПОКАЗАТЕЛИ

Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост .
По икономически потенциал Община Бургас заема второ място сред българските общини. Делът на безработицата e 3,45 % при 7,29 % за шестмесечието на 2009 г.
На територията на Община Бургас са регистрирани 10 965 фирми. Фирмите в частния сектор се разпределят главно в следните отрасли: индустрия, строителство, транспорт, търговия.
Икономиката има разнообразен характер, което прави региона икономически лидер и важен център за развитието на областта в радиус 150 км.


Градски транспорт

градски транспорт
Показател Данни
Брой автобусни линии 34
Брой тролейбусни линии 1
Дължина на вътрешноградски автобусни линии – в една посока 490 км.
Дължина на междуселищните автобусни линии – в една посока 280 км.
Дължина на тролейбусни линии – в една посока 20км.
Брой автобуси 388
Брой тролейбуси 19
Брой автобусни и тролейбусни спирки 177
Брой пътници на ден 83 000

ЖП транспорт

жп транспорт
  2007 2008
Брой пътници за и от Бургас- железопътна гара 567 199 578 040
-    
Товари 4 608 768 4 056 358
В.т.ч.Въглища 39,61% 37,11%
Руди, метали 28,89% 20,90%
Горива и петролни продукти 18,59% 31,80%
Други 12,91% 10,20%

 


Пристанище Бургас

пристанище Бургас
ПоказателДанни
Открита складова площ 419 600 кв.м.
Закрита складова площ 74 900 кв.м.
Хладилен склад- застроена площ 7 000 кв.м.
Хладилен склад- използваема площ 5 280 кв.м.
Яхт клуб – дълбочина на кея До 6 м.
Преминали товари- 2007г. 5 053 хил.т.
Преминали товари 2008г. 4 615 хил.т.

Летище Бургас

летище Бургас
Показател20072008
Брой авиолинии 175 198
Общ брой полети 13 697 13 857
Транзитни полети 46 16
Преминали пътници 1 941 311 1 925 637

Газоразпределителна мрежа

газоразпределителна мрежа
Газоразпределителни обекти1 385 броя
Достигнати с газоразпределителна мрежа 16 000 домакинства
В т.ч. потребяващи газ 199 домакинства
Стопански потребители48
В т.ч. в обществено-административен сектор 37
- Промишлен сектор 11
Обща дължина на газоразпределителната мрежа 72 км.

ВиК

ВиК
Ниво на изграденост на водопроводна мрежа 446 345 метра
Ниво на изграденост на канализационна мрежа 237 924 метра

Брой на стопанските субекти по категории в Община Бургас

стопански обекти
Вид стопански субектБрой наетиБрой предприятия
Микро До 9 9839
Малки От 10 до 49 925
Средни От 50 до 249 170
Големи Над 249 31

Икономически показатели по икономически единици за община Бургас

икономически показатели
Период 2007г. 2008г.
Бруто продукция в хил.лв.   9 841 417 10 303 964
Приходи от дейността в хил.лв. 12 449 010 13 034 113

Структура на бизнеса по категории предприятия според заетите - 2008 г.

структура на бизнеса
Наименование на дейността% заети
Строителство 25,85
Услуги 19,49
Търговия 14,76
Транспорт 3,19
Производство 9,68

Промишленост

Промишленост

Промишлени отрасли с решаващо структурно значение са:

Нефтохимическа промишленост 81,40%
Химическа промишленост 9,90%
Хранително – вкусова промишленост 5,20%
Текстилна промишленост 1,40%
Електро и топлинна енергия 2,10%

Бургаска Община се отличава с високото си ниво на индустриализация. Промишлеността е основният клон, на който се пада 86.2% от производството, използва 81.9% от дълготрайните активи и 50,6% от заетите хора в материалното производство, което се дължи на нефтохимическото производство. Главните структуроопределящи отрасли са химическата и нефтопреработващата промишленост хранително-вкусовата, електротехническата и електронна промишленост, както и машиностроене и металообработване.

Химическата и нефтопреработващата промишленост са абсолютно доминиращи. Те дават 84.5% от реализираните приходи с тенденция към нарастване. Обемът на дълготрайни материални активи е приблизително 71% от целия за този отрасъл в областта. Основни представители на химическата промишленост са "Лукойл Нефтохим"ЕАД и "Хемус"ООД. Хранително-вкусовата промишленост е вторият основен отрасъл от икономическата структура. Има още мелничарска, консервна, , млечна и месна промишлености. Тук се намира също така единственото в страната предприятие за консервиране на риба.

Електротехническата и електронна промишленост е третият основен отрасъл от икономическата структура. Представен е главно от производството на кабели и приборостроене.
Машиностроенето и металообработването е четвъртият основен отрасъл от икономическата структура. Представен е главно от кораборемонта и корабостроенето. Непрекъснато намалява своя относителен дял в структурата на промишлената продукция.

Перспективи за развитието на промишлеността

Очаква се фактори като разположение (излаз на море), инфраструктурни съоръжения качеството на човешките ресурси и научният потенциал в перспектива да увеличат значимостта си. По-специално тези фактори на растежа са добре представени в региона. В рамката на националния икономически комплекс Бургаска община ще запази водещото си място над средните нива за страната (ниво на БВП два пъти повече). Това се отнася главно за промишлеността, транспорта, селското стопанство и търговията. Очаква се бъдеще развитието на промишлеността да прерасне в ново качество - високо интелектуално високотехнологично, опазващо ресурсите и екологичния баланс, те са приоритет на електронното електротехническото и машинното инженерство, леката и хранителната промишлености.


Промишлени зони

Промишлени зони на територията на Община Бургас :
Промишлена зона - север с площ - 728 хектара
Промишлена зона - к-с "М.рудник" с площ -260 хектара
Промишлена зона -кв.Победа с площ - 200 хектара
Промишлена зона -юг с площ -371 хектара
Промишлена зона -Д.Езерово с площ- 100 хектара
Промишлена зона -кв.Сарафово с площ -50 хектара


Промишлен зона „Север”

Промишлена зона "Север" е разположена в северозападната част на гр.Бургас. Кварталите в зоната са в непосредствена близост до съществуващите железопътни линии и имат удобна и директна връзка с "Пристанище Бургас".
Община Бургас работи по проект "Развитие на индустриални зони" за разширение на Промишлена зона Север. Общият устройствен план за развитие предвижда терен от 300 декара за разширение на зоната, от които 200 декара декара са предвидени за изграждане на складови помещения. Предвидените устройствени показатели, за зоната са следните:
• Максимална плътност на застрояване - 60%
• Максимална интензивност на застрояване - 2.0
• Минимална озеленена площ 20%
• Етажност - до 3 етажа и максимална височина Н = 20,00 м.
Проектът е финансиран от програма "Фар". Реализирането на проекта ще увеличи преките чуждестранни и местни инвестиции в Бургас и ще насърчи неговото икономическо развитие. Основна цел на проекта е за подобряване инфраструктурата на индустриалната зона.
Обслужването на инвестиционната активност и бизнеса в Общината навлиза в нов етап, който поставя нови изисквания пред изградените досега производствени зони и налага необходимостта от преустройство на съществуващите и изграждане на нови производствени терени, съоръжени по модерен начин и подходящи за локализация на нови конкурентни производства.


ПЗ Север

Индустриална зона Българово

Общият устройствен план предвижда за Индустриална зона Българово, терен от 110 декара, в землището на гр.Българово, местността "Вая - Кайряк", на 20 км. от центъра на гр.Бургас. Добре развитата железопътна и пътна инфраструктура ще свързва зоната с пристанище Бургас и международното летище.
Подробният общ устройствен план предвижда обособяването на 13 броя урегулирани поземлени имоти, предназначени за промишлено строителство, от които един за обществено обслужване, един за канална помпена станция и 11 за високотехнологично производство. Предвидените устройствени показатели са следните:
• Максимална плътност на застрояването - 40%
• Максимална интензивност на застрояване - 1.5
• Минимална озеленена площ 20%
• Етажност - до 4 етажа и максимална височина Н = 15,00 м.
В Зоната ще бъдат разположени високотехнологични производства и ще бъде изключително чиста, като на практика ще липсват замърсявания. Същата ще бъде приравнена към изискванията за радиоелектронна промишленост.


ПЗ Българово

Селско стопанство

селско стопанство

Климатичните и почвените условия както и традициите в селското стопанство определят специализирането на региона в производството на зърнени култури (жито и ечемик), слънчоглед, отглеждане на лозя, овощарство. Съществува тенденция към намаляване на обработваемите площи, но е по-бавна от тази в страната В региона фермерството също е сравнително добре развито с тенденция за спад.

За 2008 г. реколтирана продукция

  Засети площи
пшеница 61 150 декара
ечемик 28 850 декара
слънчоглед 10 200 декара
Ръж 29 000 декара
винени лозя  7 483 декара
Десертни лозя 552 декара
череши 1 165 декара
Сливи 220 декара
Тютюн 124 декара

животновъдство

Отглеждани животни 2008 г.

 
говеда 2 296 броя
овце 8 289 броя
кози 2 149 броя
свине 669 броя
птици 12 764 броя
Пуйки, патици, гъски 2 000 броя
Щрауси 47 броя
зайци 1 840 броя
Пчелни семейства 4 151  броя

Горския фонд на Община Бургас обхваща 31 140 дка. Горските масиви са 75% от горския фонд. Горските ресурси са ограничени и нямат промишлено значение. Съставът на горите е предимно широколистен- дъб, бук, благун и цер. Горите със специално предназначение са предимно чер бор, кипарис, туя, елдарски бор, кедър, явор, акация и др. Горските ресурси на територията на общината са важен природен потенциал за развитието на туризма в т.ч. на ловния туризъм.

 


Цена на живота

цена живот

Индекс на потребителските цени

Период изменение инфлация
2007г. /2006г. 112,5% 12,5%
2008г./2007г. 107,8% 7,8%
2009г. /2008г. 100,6% 0,65%

Строителство

строителство

Планирани нови площи 2009г. 

Търговски площи в кв.м. Офис площи в кв.м. Жилищни площи в кв.м.
90 000 9 500 725 357

Чуждестранни инвестиции и инвеститори.

инвестиции

Броят на фирмите с чуждестранно участие в Община Бургас е 408. Преките чуждестранни инвестиции в частния сектор за последните 4 години са 1 милиард евро.

 

Фирми с чуждестранно участие по произход

Държава брой фирми относителен дял
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 90 22,73%
РУСИЯ 45 11,36%
ТУРЦИЯ 30 7,58%
ГЕРМАНИЯ 27 6,82%
АРМЕНИЯ 23 5,81%
ИРЛАНДИЯ 22 5,56%
КИПЪР 13 3,28%
САЩ 11 2,78%
НИДЕРЛАНДИЯ 10 2,53%
УКРАЙНА 8 2,02%

 

Наименование на дейността Предприятия с чуждестранно участие
Търговия, ремонт на автомобили; търговия на дребно с горива 176
Операции с недвижимо имущество 130
Строителство 65
Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния 27
Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 19
Производство на дървен материал и изделия от него , без мебели 17
Производство на електрически машини и апарати, н.д. 7
Събиране и третиране на отпадъци; санитарни и почистващи дейности 5
Производство и разпределение на газ , електро и топлинна енергия 1
Хуманно здравеопазване и социални дейности 1

10 добри причини да инвестирате в Бургас

причини за инвестиция

1. Благоприятно геостратегическо положение - логистична и търговска инфраструктура - пристанище, летище, железопътен транспорт, безмитна зона.
2. Добре развита транспортна инфраструктура и трансевропейски коридори. Бургас е определен като логистичен пункт на Общоевропейския транспортен коридор №8, чрез който се осъществява сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.
3. Пристанищен град, със собствено международно летище, напълно завършено пристанище от индустриална гледна точка, добър достъп до суровини както и близка рафинерия Бургас дава идеални предпоставки за развитие на всякакъв вид индустрия.
4. Наличие на добре развити енергийни, електроразпределителни и комуникационни мрежи.
5. Добре развита мрежа от здравни, образователни и социални институции.
6. Два университета и четири колежа, в които се обучават над 12 000 български и чуждестранни студенти.
7. Над 110 неправителствени организации и структури на гражданското общество, които взаимодействат активно с местната власт и институциите.
8. Наличие на защитени територии, биоразнообразие и културно наследство- предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризъм.
9. Успешно прилагане на стратегии, политики и програми за постигане на високи темпове на икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността, икономическо и социално сближаване с другите райони на Европейския съюз.
10. Община Бургас работи ръка за ръка с бизнеса. Затвърждаването на тази връзка е в успешните ПЧП, които са реализирани и които предстои да бъдат реализирани на територията на Общината.