Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Нормативна база

Закон за общинската собственост
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=5&id=13

Закон за концесиите
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=5&id=22

Методически указания публично-частно партньорство
http://www.eufunds.bg/docs/PPP%20Methodology_2_.pdf