Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Описание на проекта

"Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния район"

Период за изпълнение

15 месеца (10.02.2009 - 10.05.2010)

Партньор(и)

Община Бургас

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Цели на проекта

Обща цел

Администрацията (централна и общинска) да се превърне в реален и ефективен партньор на бизнеса чрез създаване и прилагане на ясни, прозрачни и достъпни правила за осъществяване на ПЧП в община Бургас

Специфични цели

Създаване на условия за повишаване на ефективността на използване на публичните средства чрез реализиране на ПЧП по отношение на градската и техническа инфраструктура

Да се създадат ясни правила, практически модел и точен и прагматичен механизъм за процеса на приложение на ПЧП в община Бургас и общините от Югоизточния район на планиране

Да се повиши информираността и да се въведат успешни европейски практики в работата на общинската администрация при осъществяване на ПЧП

Очаквани резултати

  • Популяризиране на добрите европейски и български практики в областта на ПЧП сред централната и общинските администрации и бизнеса в Югоизточния район на планиране;

  • Подобряване административния капацитет на администрацията за подбор, анализиране, структуриране, подготовка, наблюдение и оценка на проекти, чрез схеми за ПЧП

  • Изготвено проучване на европейския опит за реализиране на ПЧП за градската и техническа инфраструктура

  • Изясняване на обществено полезните услуги за гражданите и извеждане на предпочитани форми на ПЧП от страна на бизнеса и инвеститорите

  • Съставяне на "карта" на обектите и услугите подходящи за ПЧП в община Бургас

  • Изготвяне на пилотен модел за ПЧП на базата на конкретните анализи, алгоритъм за прилагането му и стандартизирани документи за реализиране на ПЧП в община Бургас

  • Оформяне на структура на ПЧП като инструмент за по-добро администриране на обществени услуги

  • Подготовка и приемане на процедурни правила за ПЧП в община Бургас

  • Създадени умения за привличане и ефективно използване на средства за подкрепа на местното икономическо развитие от национални и международни източници

  • Разработена и публикувана ПЧП рубрика на български и английски език на портала на община Бургас

Основни дейности

Дейност 1: Сформиране на екип по проекта и управление на проекта

Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури

Дейност 3: Създаване на работна група за изготвяне и приемане на механизма за ПЧП

Дейност 4: Анализ на европейското законодателство и практики в областта на ПЧП

Дейност 5: Проучване на съществуващите разработени документи (ръководства, правилници, наредби) и анализ на добрите български практики в областта на ПЧП

Дейност 6: Анализ на обществените услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за ПЧП

Дейност 7: Социологическо проучване на мнението на гражданите на община Бургас и на различните заинтересовани страни за приоритетните обществени услуги

Дейност 8: Работно посещение в страна-член на ЕС за проучване на добрите практики в областта на ПЧП

Дейност 9: Провеждане на международна конференция за представяне на резултатите от анализите от предходните дейности пред всички заинтересовани страни

Дейност 10: Създаване на типови документи и правила за ПЧП в община Бургас

Дейност 11: Подготовка на пилотен модел за ПЧП механизъм от конкретни стъпки за прилагането му

Дейност 12: Обучение на представителите на общинската и централна администрация за прилагане на приетия механизъм

Дейност 13: Създаване на секция на български и английски език за ПЧП и форум в рамките на Интернет портала на община Бургас

Дейност 14: Извършване на одит на проекта

Дейност 15: Дейности по информация и публичност