Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Карта с обекти и услуги за ПЧП на Община Бургас

В процеса на своето икономическо развитие, модернизирането на инфраструктурните обекти и общинските дейности, община Бургас се нуждае от непрекъснато осъвременяване и намиране на алтернативни решения в областта на публичните услуги. Тези потребности изискват прилагането на иновацион ни методи за структуриране и финансиране на големите инвестиционни проекти, оптимизиращи взаимодействието между публичния и частния сектор и изграждащи ефективни и ефикасни публично-частни партньорства.

Публичният сектор разполага с ограничени налични финансови ресурси и има сериозни затруднения по набавянето на нови такива, необходими за увеличаване на капиталовите разходи. Публично-частните партньорства могат да решат този проблем именно чрез използването на външни финансови ресурси за капиталови инвестиции - като начин да се олекоти натоварването на общинския бюджет. От друга страна, ползите от публично-частни партньорства не се ограничават само до финансовата страна. Те също включват съкра тени срокове за изпълнение на проектите, разпределение на риска между публичния и частния сектор, подобряване качеството на услугата и усъвършенстване на публичния мениджмънт.

Модернизацията, осъвременяването и интеграцията на редица публични услуги, благоустрояването на градската и подобряването на екологичната среда изискват обединяване на възможностите и усилията на публичния и частния сектор за повишаване на капацитета и оптималното постигане на поставените цели. Базирайки се на този основен постулат, община Бургас инициира множество проекти, свързани с изграждането на съвременна индустриална, търговска, спортна и социална инфраструктура.