Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Туризъм

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛНЕОЛОЖКА КУРОРТНА ЗОНА В РАЙОНА НА АТАНАСОВСКОТО ЕЗЕРО

Атанасовско езеро
Представяне на проекта

Проектът предвижда изграждане на балнеоложка курортна зона с богато развита паркова среда и съоръжения за спорт, лечение с кал и луга и атракции като естествено продължение на морската градина в района на Атанасовското езеро. Езерото е разположено на 4 км североизточно от Бургас и е с дължина 9.5 км и ширина 4.2 км и представлява плитка свръхсолена лагуна, свързана с околните солени блата. Северната част е природен резерват, а южната – буферна зона.

Теренът е общинска собственост. Той се пресича от трасето на жп линия Бургас – Поморие. По сухата ивица по средата на  езерото преминава път, който свързва градовете Варна и Бургас.
Съществуват възможности за изместване или скъсяване на жп линията, или пък за превръщането й в градско туристическо-атракционно влакче. Предвидена е жп спирка и връзка към мостик в морето. По брега на езерото се предвижда изграждане на крайбрежна алея с наблюдателници за птици, главна изгледна площадка и връзка с алейната мрежа на екологично - образователен център с конен спорт в парк "Езеро”.

Допълнителна  информация

Изготвен е подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване на територията, заключена между плажната ивица и южно Атанасовско езеро, южно от района на "Черноморски солници” АД, гр. Бургас.

ПУП е одобрен от Общинския съвет на град Бургас с Решение №11/07.10.2008 г. В плана са обособени седем УПИ, отредени за "Курортни дейности и обслужване” с предвидени в тях застройки с височина до 7,50 м на общата площ на територията - общинска собственост от 9 ха.

Инвестиционни възможности

Инвестиционните възможности са свързани с изграждане на балнеоложка курортна зона, паркова среда, съоръжения за спорт, лечение и атракции, градско туристическо-атракционно влакче, крайбрежна алея, велоалея, главна изгледна площадка и наблюдателници за птици.

Индикативна стойност

За остойностяване на този проект е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект

Подходящи модели на ПЧП

Договор за лизинг;

Договори, включващи проектиране и изграждане;

Договори за финансиране, строителство, експлоатация и  прехвърляне.


АКВЕ КАЛИДЕ-ТЕРМОПОЛИС-СПОРТ

Акве калиде

Представяне
на проекта

Проектът е в съответствие с политиката на община Бургас, насочена към създаването на единна концепция за развитие на туризма. Целта на проекта е превръщане на Бургаските бани, разположени на 15 км. северозападно от Бургас в с. Ветрен, чието използване до момента се характеризира като не достатъчно рационално, в зона за ежедневен и седмичен отдих. Предвижда се разрастване на куротната зона при реконструкция на съществуващите спортни съоръжения, басейна и изграждане на санаториум за деца в неравностойно положение, както и обновяване и реконструкция на  рекреационната зона включваща: басейн, спортни съоръжения и създаване на информационен център. Общината планира реставрация, съхранение и отваряне за достъп за гражданите и гостите на града на откритите предромански археологически останки.

Допълнителна
информация

Основният културен обект представя известният в миналото град Акве калиде – Термополис, основан в началото на ІІ в. от римския император Траян край прочутото антично светилище на Трите нимфи - покровителки на лечебните извори. Тук е изградена прочутата императорската баня и термитите, които оцеляват след варварските нападения през ІV-VІІ в. и продължават да функционират във времето на Второто Българско царство до началото на ХІІІ в. Общата площ на проучените части е около 3 800 кв. м., а достигната максимална дълбочина е 6.3 м. при дъното на античните басейни.

Разкрити са: централната зала на баните с два правоъгълни басейна, с обща площ от 220 кв. м., отоплителната система - "хипокаус” от специални глинени тръби, античния каптаж на два горещи извора, каптажа за студена вода и 8 помещения в източното крило на комплекса. Проектът предвижда възможности за преструктуриране, саниране и усвояване на нови терени с оглед създаване на условия за развитие на туризма във всичките му направления: курортен, балнео и културен.

Инвестиционни
възможности
 • обновяване и реконструкция на рекреационната зона, включваща басейн и спортни съоръжения;
 • реставрация и съхраняване на археологически и исторически паметници и създаване на информационнен център;
Индикативна
стойност

За остойностяване на този проект е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект. Очакваната стойност на проекта е около 5 милиона лева.

Подходящи
модели на ПЧП

Концесия (на вече съществуващата база); договори, включващи проектиране и изграждане (на нова база); договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне (на нова база).


ОСТРОВ „СВ. АНАСТАСИЯ”

о-в Света Анастасия
Представяне на проекта

Целта на проекта е превръщане на остров "Св. Анастасия” в атрактивна туристическа дестинация. Островът е със статут на природо-археологически резерват от 2001 г.

Плановете за развитие на острова включват реконструкция на съществуващата инфраструктура – кей, църква, манастир и създаване на музей. Предвижда се саниране на пристанищните съоръжения с цел посрещане на туристи и посетители. Възстановените сгради ще се използват за осигуряване на различни услуги и атракции, обслужващи туристическия
поток, съгласно предварително споразумение между общината и инвеститорите.

 

Допълнителна информация

Към момента територията е все още публична държавна собственост, като община Бургас е кандидатствала пред държавата за предоставяне стопанисването и управлението й от местната власт.

Инвестиционни възможности

Инвестиционните възможности за този проект включват:

 • реконструкция на съществуващата инфраструктура - кей, църква, манастир;
 • изграждане на музей;
 • саниране на пристанищните съоръжения;
 • предлагане на различни видове атракции и услуги обслужващи туристическия поток.
Индикативна стойност

20 мил. лева

Подходящи модели на ПЧП

Концесия;

Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне.


ЗАЩИТЕНА ЗОНА „БАКЪРЛЪКА”

Бакарлъка
Представяне на проекта

Проектът включва изграждане на посетителски информационен център в защитената зона "Бакарлъка”, почистване и рехабилитация на замърсени територии и мерки за опазване на видовете в защитената зона и изграждане на посетителска инфраструктура.

Предвижда се извършване на оценка и анализ на състоянието на собствеността на парк "Росенец”, с цел да бъде направен нов ПУП на парка съобразно чл.62 от ЗУТ. Специфичните дейности/услуги включват: обособяване на нови зони за отдих, свързани с пешеходни и вело алеи, оборудване с беседки, огнища, детски люлки, катерушки, пързалки, екотоалетни, подходящи съдове за смет, както и определяне на подходящи места за медицински пунктове и туристически атракции, място за паркинг.

Допълнителна информация

Частта от защитена зона (ЗЗ) "Бакърлъка”, разположена на територията на Община Бургас е предмет на настоящия проект и включва парк ”Росенец” и територия от землището на кв. "Крайморие”. Зоната е включена в екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директива 79/409 за опазване на дивите птици, но включва и защите на зона по Директива 92/ 43 за местообитанията. Одобрена е с Решение на МС № 802 от 04. 12. 2007 г., обнародвано в ДВ брой 107 от 18.12.2007 г. Съществува необходимост от извършването на анализ на най-подходящата форма на финансиране с оглед инвестиционната и операционна стойност на проекта, възможността за възвращаемост на вложените средства и неговата времева устойчивост.

Инвестиционни възможности

Реализирането на проекта позволява изграждането на публично-частни партньорства при следните инвестиционни възможности:

 • изграждане на посетителски информационен център "Бакърлъка” (строително-монтажни работи);
 • почистване и рехабилитация на замърсени територии и мерки за опазване на видовете в защитена зона "Бакърлъка”;
 • изграждане на нови зони за отдих, в това число пешеходни и вело алеи, беседки, огнища, детски люлки, катерушки, пързалки, екотоалетни, подходящи съдове за смет;
 • изграждане на места за медицински пункт;
 • изграждане на пункт за отдаване на велосипеди и рикши;
 • изграждане на местостоянка за атракционно влакче;
 • изграждане на място за паркинг за престой на автомобили и автобуси;
 • възстановяване на пътната инфраструктура;
 • възстановяване на парковото осветление;
 • проектиране и изграждане на мини-голф игрища, баскетболни игрища и футболни игрища с малки врати.
Индикативна стойност

913 500 лева.

Подходящи модели на ПЧП

Договор за експлоатация;

Договор за лизинг.