Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Управление на общинска собственост, строителство и инвестиции

СУПЕР БУРГАС

Super Burgas
Представяне на проекта Проектът предвижда изграждане на зона за обществен достъп в централната градска част, включваща морската гара, жп гарата и автогарата. Цели превръщане на пристанище Бургас в логистичен транспортен център и важен елемент от трансевропейските транспортни коридори при осигуряване на реални условия за конкуренция на  пристанищните услуги, създаване на условия и инфраструктура в помощ на туризма, увеличаване на парковата и индустриалната площ на територията на общината, осигуряване на балансирано развитие и взаимодействие между пристанищните райони и градските зони и увеличаване броя, видовете и качеството на предлаганите услуги - митнически, гранични, агентски, брокерски, куриерски, пощенски, финансови и културно-развлекателни, при съблюдаване на влиянието върху околната среда.
Предвижданите за изграждане обекти в рамките на пристанищната инфраструктура включват:
• терминал 2А и нов източен вълнолом на пристанище Бургас;
• пътнически терминал с бизнес център на пристанище Бургас-Изток;
• терминал 1 като разширение на пристанище Бургас;
• контейнерен терминал 4 на пристанище Бургас;
• нова инфраструктура на пристанищен терминал Росенец-Бургас.Предвижданата зона за обществен достъп представлява група от инвестиционни проекти, обединени в концепция, обхващаща максимално обществените интереси и включва:
• Част І . "Транспортна инфраструктура":
етап 1 - изработване на идеен архитектурен проект на цялата ЗОД;етап 2 - изработване на работен конструктивен проект за всяка част от територията и обезпечаване на комуникационните връзки на всяка една от тях;
 етап 3 - реализация и провеждане на всички действия, свързани със строителството на частите от проекта;
• Част. ІІ "Централна градска част":
етап 1 - преобразуване на ЦГЧ в зона за туризъм и отдих и функционалното й обвързване със ЗОД Бургас;етап 2 - преструктуриране на транспортната инфраструктура в ЦЧГ и извеждане на трафика по околни маршрути;етап 3 - привеждане на ЦГЧ във вид, съответстващ на естетическите и функционални очаквания на обществото. 
Допълнителна информация  Изпълнението на проекта за ЗОД ще осигури приключване на дейностите по разширение и модернизация на пристанище Бургас, съгласно последната актуализация на генералния план на пристанището.Проектът ще осигури връзка с магистрала "Тракия": Транспортен възел"Западен вход на пристанищен комплекс", с дължина около 2 000 м.  
Инвестиционни възможности Строителството на пристанищните инфраструктурни обекти в рамките на "Супер Бургас" позволява осъществяването на публично-частни партньорства при следните инвестиционни възможности:
• изграждането на Терминал 2А на пристанище Бургас и нов източен вълнолом предвижда участие на частния партньор под формата на концесия за пристанищни услуги, а на публичния - с финансиране с външен заем, поддържане на подходите, акваторията и навигационното
оборудване и поддръжка на общата инфраструктура;
• изграждането на пътнически терминал с бизнес център на пристанище Бургас-Изток предвижда участие на частния партньор под формата на ВОТ-концесия, а на публичния - с поддържане на подходите, акваторията и навигационното оборудване, разработка на технически проект и съвместно изграждане на бизнес-центъра и атрактивно-рекреативната зона;
• изграждането на Терминал 1 като разширение на пристанище
Бургас предвижда участие на частния партньор под формата на концесия за пристанищни услуги и ВОТ-концесия за разширението, а на публичния - с поддържане на подходите, акваторията и навигационното оборудване, удълбочаване на подхода и поддръжка на общата инфраструктура;
• изграждането на Контейнерен терминал 4 на пристанище Бургас предвижда участие на частния партньор под формата на ВОТ-концесия за пристанищни услуги, а на публичния - финансиране с външен заем, поддържане на подходите, акваторията и  навигационното оборудване и поддръжка на общата инфраструктура;
• реконструкцията и изграждането на нова инфраструктура на
пристанищен терминал Росенец-Бургас предвижда участие на частния партньор под формата на концесия за пристанищни услуги, а на публичния - с поддържане на подходите, акваторията и навигационното оборудване и удълбочаване на подхода и акваторията.
Индикативна стойност  1 милиард лева.
Подходящи модели на ПЧП  Създаване на дружество със специална цел. 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА БУРГАС, ТД „ВЪЗРАЖДАНЕ”

Административна сграда Община Бургас

 

Представяне на проекта

Проектът предвижда проектиране и изграждане на административна сграда на ТД "Възраждане" в ж.к. "Меден рудник" с цел подобряване обслужването на гражданите в съвременна сграда и подходящи помещения, съобразени с променящите се изисквания към качеството на административни услуги и създаващи благоприятни условия за функциониране на  общинската администрация. Сградата е решена на три етажа със сутерен и има следното съдържание: 

  • сутерен - охраняем подземен паркинг за 59 коли, котелно помещение, битови помещения, складови площи, инсталационни помещения и помещение за главно електрическо табло;
  • партер - четири основни зони със самостоятелни подходи и вътрешни комуникационни връзки с осигурен достъп на хора в неравностойно положение, включващи: фронт офис, данъчна служба, приемна на общинския съвет, многофункционална зала с 150 - 180 места, кафе бар с около 50 места с възможност за външно сервиране, ритуален комплекс;
  • първи етаж - представлява основният административен етаж и включва кабинетите на директора на ТД, на главния експерт "Архитектура и строителство", техническата служба, отдел "Образование", дирекция "Обществен ред и сигурност" и стаи за видеонаблюдение и почивка, помещения за технически архив, финансов архив, консумативи и др., помещение за почистващия персонал, две озеленени тераси - източна и западна;
  • втори етаж - съдържа 14 работни помещения, демонстрационна зала за служебно ползване, инсталационно помещение с изход на покрива, където е разположена озеленена покривна тераса.
Транспортният достъп до сградата ще се осъществява по двете обграждащи я улици, по едната от които върви тролейбусна линия. Предвидени са и два надземни паркинга с по 20 места по двете транспортни улици. 
Допълнителна информация Търгът за проектирането на административната сграда е вече проведен. Разработено е и идейното решение, основаващо се на подробното техническо задание и визата за проектиране.
Инвестиционни възможности Инвестиционните възможности в рамките на проекта включват изграждане и стопанисване на двете паркинговите зони, озеленяване на терасните помещения.
Индикативна стойност За остойностяване на проекта е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект.
Подходящи модели на ПЧП

Договори включващи проектиране и изграждане;

Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне;

Създаване на дружество със специална цел.


ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА НА ГРАД БУРГАС

Представяне на проекта Проектът предвижда изграждането на логистичен комплекс за индустриални стоки и услуги, както и зона за комунални услуги и спорт на територията на терен в промишлена зона "Север". Обхватът на комплекса ще бъде около 270 декара със статут на урегулиран поземлен имот  и частна общинска собственост. Допълнително се предвижда изграждане на паркове, паркинги,   магазини и социална инфраструктура в помощ на работещите в зоната. Логистичното преимущество на терена ще се подобри посредством предвидения надлез над ж.п. линиите на товарна гара, с  което ще се осигури достъп до отдалечената на 2 км. бизнес зона, намираща се на вход-изход Бургас-София, от която започва магистрала "Тракия", като по този начин ще се улесни и достъпът до летище Бургас и големите черноморски курорти на север от града. 
Изграждането на модерна индустриална зона на територията на община Бургас е сред приоритетите на общинската администрация. В тази връзка община Бургас кандидатства и e сред  одобрените за финансиране общини по проект BG 2005 / 017-586.04.01 и BG 2006 /018-343.10.03 "Развитие на индустриалните зони", финансиран по програма ФАР. В рамките на проекта e изготвен технически и инвестиционен проект за изграждане на довеждаща инфраструктура и локално платно до предлагания за изграждане на индустриален парк терен. 
Допълнителна информация С решение на общински съвет № 8/15.12.2006 г. е одобрен планът за улична регулация, като в момента се изготвя ПУП на терена. Строително-монтажните работи по проекта са в насока изграждане на локалното пътно платно на ул. "Крайезерна" по южната граница на терена.
Допълнително се предвижда и: трасиране на водопровода и канализацията и полагане на тръби, трасиране на кабелна линия и монтаж на стълбове, улично осветление и електрически табла, трасиране на канална мрежа, полагане на тръби и направа на шахти, трасиране на пътния участък, полагане на пътна настилка и направа на паркинги и тротоари. Проектът предвижда улично осветление, включително поставянето на необходимия брой захранващи кабели и касети. Община Бургас е подписала предварителен договор с EVN България за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение АД и обезпечаване на уличното осветление на ло-калното пътно платно на ул. "Крайезерна".Предвид осигуряване на необходимото захранване за бъдещите производствени площадки с питейна и промишлена вода в трасето на локаласе предвижда изграждане на улични водопроводи, обвързани с градска-та водопроводна мрежа и осигурени по норми за предвидените в зонатадейности. В локалното платно ще бъдат положени улична канализация,обвързана с градската водопроводна мрежа и ГПСОВ.В съответствие със схемата за газификация на промишлена зона "Север" епроектирано изграждането на уличен газопровод при спазване на норма-тивните изисквания, осигуряващ захранването на територията. 
Инвестиционни възможности Теренът е общинска собственост. Община Бургас търси партньори с цел изграждане на инженерната инфраструктура на индустриалната зона и последващото управление на проекта.
Индикативна стойност  За остойностяване на проекта е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект. Очакваната стойност на проекта е около 20 милиона лева.
Подходящи модели на ПЧП  Създаване на дружество със специална цел.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК В БЛИЗОСТ ДО ГР. БЪЛГАРОВО

Високотехнологичен парк
Представяне на проекта

Проектът предвижда изграждане на зона за високотехнологично производство и комунално обслужване на територия от 110 000 к. м. в землището на гр. Българово, местността "Вая-Кайряк", на 20 км. от центъра на гр. Бургас, като включва изграждане на високотехнологични производства без замърсявания в 13 обособени урегулирани поземлени имота, предназначени за промишлено строителство, от които един за обществено обслужване, един за канална помпена станция и 11 за високотехнологично производство. Транспортната комуникация между зоната, пристанището и летището ще се осъществява посредством добре развитата железопътна и пътна инфраструктура. 

Допълнителна информация

Предвид много високата оценка на наличния местен капацитет е предвидено използването му при въвеждането на новите технологични производства, основани на обединяването на наука, производство и технологии. 

Инвестиционни възможности

Собствеността на терена е общинска. Предлаганите на инвеститоритеместа за застрояване ще са на преференциални цени, като публичната инфраструктура ще бъде изградена от общината. 

Индикативна стойност

 За остойностяване на проекта е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект. 

Подходящи модели на ПЧП

Договори включващи проектиране и изграждане;

Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне.


ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГИ

Паркинг
Представяне на проекта

Общината възнамерява да преразгледа сегашната местна наредба за паркиране и да направи значителни промени в нея, за въвеждане на автомати за плащане на паркингите и улесняване функционалността на контрола на входа. Общината е заинтересувана от въвеждането на плащане на паркинга с SMS, заедно с плащането с фишове, за да се заплаща уличното паркиране в определените зони. Планира се използването на метални блокиращи скоби (за да обезкуражи нарушителите), които ще се свалят след заплащане на глоба, както и разширяване дейността на "паяците” и определяне зона за съхранение на колите на нарушителите около стадиона. Планува се въвеждането на паркингови зони, предназначени специално за тежки камиони в близост до пристанището и индустриалната зона. Градът е заинтересован от въвеждането на табла с информация за паркингите в реално време на главните входни артерии към градския център. Тази паркингова информационна система ще информира отиващите на работа за свободните места за паркиране на или извън улиците. Системата ще се въведе след въвеждането на "синята зона”.

Допълнителна информация

Изразява се желание да бъде създаден "кол център” с център за контрол на паркингите, което ще предостави възможност на общината за предлагане на добра услуга на потребителите на паркинги, както и добър контрол върху спазването на наредбите.

Инвестиционни възможности

Към момента няма допълнителна информация за разработени проекти и идеи.

Индикативна стойност

За остойностяване на тези проекти е необходимо разработването на предпроектни проучвания и на инвестиционни проекти.

Подходящи модели на ПЧП

Договор за управление;

Договор за експлоатация;

Договор за лизинг. 


ПОДДРЪЖКА НА ПОДЛЕЗИ

Представяне на проекта Общината работи по проект за изграждане на пешеходна зона от ул. "Александровска” до Свободния университет, който включва и изграждане на нов подлез. Към момента има само концепция, но не и работен проект. Тя предвижда определен участък от трасето - от гарата до площад "Тройката”, да бъде изграден със средства от Оперативна програма "Регионално развитие”. Останалата част от проекта предвижда изграждане на подлез и паркинг, чието остойностяване предстои и въз основа на получената сума за инвестиция ще се прецени дали те ще бъдат предложени за концесиониране.
Допълнителна информация Изграждане на подлез и паркинг, чието остойностяване предстои и въз основа на получената сума за инвестиция ще се прецени дали те ще бъдат предложени за концесиониране.
Индикативна стойност За остойностяване на проекта е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект.
Подходящи модели на ПЧП Договори, включващи проектиране и изграждане;
Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ

Надлез х-л Мираж
Представяне на проекта Проектът предвижда изграждане на пешеходен мост с дължина 85 м. Ще бъдат изградени асансьор и стълбище за пешеходци. Основните дейности на проекта включват:
• извършване на проучвания и технически дизайн;
• изграждане на основи и инфраструктура;
• изграждане на метална конструкция със стълби за пешеходци;
• изграждане на асансьор за хора с увреждания;
• изграждане на фасада и осветление на пешеходната зона;
• изграждане на нова инфраструктура;
• падаща бариера в зоната на обекта. 
Допълнителна информация Обектът ще бъде разположен на едно от най-натоварените  кръстовища до хотел "Мираж" в гр. Бургас. 
Индикативна стойност  720 000 лева
Подходящи модели на ПЧП  Договори, включващи проектиране и изграждане;Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне. 

КОНЦЕСИЯ НА СПИРКИ

Представяне на проекта Проектът предвижда предоставяне за управление под формата на концесия на спирките на масовия град- ски транспорт на град Бургас. Те са общо 203 на брой и са разположени върху части от имоти – тротоарни площи или в обхвата на общински улици и пътища, публична общинска собственост - с предоставяне на право и поемане на задължение за екс- плоатация чрез изграждане на спирките като обекти – елементи от градското обзавеждане, и с предоставяне право на концесионера за извършване на рекламна дейност, под формата на рекламно-информационни елементи, върху тези обекти. Реализацията на проекта от една страна ще спомогне за развитие на града чрез осъществяване на съвременна обемно-пространствена и комуникационна организация на територията, а от друга – ще допринесе за увеличаване на клиентите на търговските субекти чрез рекламиране на техния бизнес и повишаване на стопанските им обороти.
Допълнителна информация Предвижда се подмяната на градското обзавеждане да се извърши в рамките на 12 месеца, като през концесионния срок не се предвижда разкри- ване на нови спирки на МГТ.
Инвестиционни възможности Икономическите измерения на изгодата, разпределението на която е част от концесионните отношения, са свързани преди всичко с функцията на обекта за задоволяване на обществените потребности. Реалното проявление на тази функция е чрез извършване на рекламна дейност от концесионера. Определящо условие за формиране на дохода от извършването на рекламна дейност върху обекта на концесия е атрактивността и функционалността на рекламно-информационния елемент, разположени на места с голяма концентрация на пътникопоток. Приходите на концесионера от експлоатация на концесионните обекти – спирки на МГТ, чрез извършване на рекламна дейност се формират от рекламните площи на рекламно-информационен елемент тип "Ракета”.
Индикативна стойност 1 784 400 лева
Подходящи модели на ПЧП Концесия