Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Здравеопазване

ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР В Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК”

Представяне на проекта Обектът с прилежащите му части - автомобилен паркинг и подходи към него, обхваща площ от 9 дка. Предвид размерите на комплекса е отчетена недостатъчност по отношение на съществуващите медицинска база и капацитет за осигуряване на медицинското обслужване и необходимост от разширяването им с нови такива.
Новопостроеното заведение ще е на 7 етажа и ще разполага със 170 легла, 15 кабинета за прак-
тикуващите лекари и най-съвременна апаратура. 
Допълнителна информация Проектът е предложен за реализиране като ПЧП, в което общината предоставя свой терен, а инвеститорът извършва строителството.
Инвестиционни възможности Инвестиционните възможности са свързани с изграждането и управление на сградния фонд и автомобилен паркинг към него.
Индикативна стойност За остойностяване на този проект е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект.
Подходящи модели на ПЧП Договори включващи проектиране и изграждане;
Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС И ХОСПИС

Представяне на проекта Бургас е един от малкото градове, в който за първипът се поставя въпросаза изграждане на хоспис.Той е изключително необходим за създаване на услугата палиативна грижа на територията на общината. Бургаските граждани,страдащи от коронарни заболявания се лекуват изключително консервативно (медикаментозно) - метод който не дава най-добрите възможнирезултати. Разкриването на болница по микроинвазивна кардиохирургияще даде възможност да ползват най-съвременния метод в света, чрез който се намаляват смъртността и усложненията.Разработване на система за събиране, извозване и унищожаване на опасните болнични отпадъци по изискване на новата наредба, за да не се създава риск за гражданите на община Бургас.Създаване на специализирана стоматологична болница за осигуряване на 24-часова всекидневна помощ в областта на денталната медицина. 
Инвестиционни възможности Изграждане на хоспис от типа на публично-частно партньорство.
Индикативна стойност За остойностяване на проекта е необходимо разработването на предпроектно проучване и на инвестиционен проект.
Подходящи модели на ПЧП Договори включващи проектиране и изграждане;
Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне.