Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Социални дейности

ПРОЕКТИ В СЕКТОР СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Представяне на проекта С цел предоставяне на качествени социални услуги община Бургас търси партньори за реализирането на следните приоритетни проекти:
• Дневен център за лица, засегнати от болестта на Алцхаймер и старческа деменция - представлява
обект, предвиждан за изграждане в партньорство с частния сектор;
• Дневен център за деца с увреждания, предвиден за изграждане на терен общинска собственост, с 202 кв.м площ, намиращ се в близост до Бургаските минерални бани;
• Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - предстои проектиране, върху терен публична общинска собственост, с големина от 72 052 кв.м, находящ се в районен парк "Изгрев";
Индикативна стойност За остойностяване на тези проекти е необходимо разработването на предпроектни проучвания и на инвестиционни проекти.
Подходящи модели на ПЧП Договори включващи проектиране и изграждане;
Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне.