Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Спорт

ПЛУВЕН И СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СЛАВЕЙКОВ”

Представяне на проекта Община Бургасе готова с инвес-тиционно наме-рение за изграж-дане на плувен испортен комплексв ж.к. "Славейков".Теренът предс-тавлява общинскасобственост, раз-положен в непос-редствена близостдо районен парк"Изгрев". Съгласнодействащ ПРЗ южно от имота е предвидено изграждането на обслужващаулица, по която ще бъде осигурен директен достъп до ул. "С  
Допълнителна информация Организационната структура на публично-частното партньорство ще бъденовосъздадено дружество със специална цел. Предвижда се община Бургасда участва в него с правата за изграждане и експлоатация на проектираниякомплекс, а частният инвеститор - с капитали за изграждане и опериране напроекта за срока на действие на публично-частното партньорство. 
Инвестиционни възможности

Местоположението на имота създава благоприятни условия за оптимал-ното му използване при създаването на модерен спортен център за плув-ни спортове. Площта, конфигурацията и теренните дадености дават въз-можности за изграждане на следните съоръжения:

• покрити и открити басейни с олимпийски размери с модулно реше-ние за разделяне на по-малки басейни, детски басейн;
• тренировъчни зали с прилежащите им обслужващи части и помеще-ния;
• възстановителен център със СПА процедури и фитнес;
• зона за обслужване с кафе;
• търговски център за спортни и други стоки;
• изграждане на места за отдих на открито;
• административно-битова част с изложбена и конферентни зали;
• заведения за хранене, търговски обекти и спортен хотел;
• боулинг зала;
• хотел;
• подземни и надземни паркинги и подходи към тях, съобразени с ос-новната функция на обекта и обвързани с прилежащата улична мрежа. 

Индикативна стойност  27 милиона лева 
Подходящи модели на ПЧП

Договори включващи проектиране и изграждане;
Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне. 


ЧЕРНОМОРЕЦ АРЕНА

Представяне на проекта Проектът предвиждаизграждане на моде-рен и атрактивен център за спорт и развлечения с реконструкцияна зоната около стадион "Черноморец".Обектът е на територия от 140 дка., на която се предвижда изграждане на модеренстадион, под и околокойто ще бъдат позиционирани търговски комплекси, зони за паркиране и спортни зали. В източната част на района ще бъдат разположени хотели и офис сгради, а в западната - многофункционална закрита спортна зала.Проектът е замислен като съсобственост (50/50) на общината и инвеститорска фирма, на която ще бъде възложено проектирането на спортната част. Тя, съгласно предпроектните проучвания, ще включва стадион заоколо 40 хил. души.Проектът предвижда също изграждането на бизнес и търговски център, обхващащ зона за паркиране, офиси и жилищна част. 
Допълнителна информация По отношение на правата на собственост общината предвижда запазване собствеността върху спортните обекти и предоставяне правото на собственост върху сградите и земята под тях на частните инвеститори, които ще се включат в проекта. Предвижда се 50% от собствеността върху стадиона да остане общинска.Понастоящем идейният проект на обекта е приключен и е започнала работа по работното проектиране на отделните сгради, като общината се еангажирала с изграждането на публичната инфраструктура. За всяка сграда в комплекса ще бъде обявяван конкурс за идеен проект. 
Инвестиционни възможности • изграждане на модерен стадион;
• изграждане на търговски комплекс около стадиона;
• изграждане на зони за паркиране и спортни зали;
• строителство на сгради за хотели, офиси, детски градини и ясли, медицински заведения и др.;
• изграждане на бизнес и търговски център, включващ зона за паркиране, офиси и жилищна част.
Индикативна стойност 600 милиона лева
Подходящи модели на ПЧП Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне;
Смесено дружество.