Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Водоснабдяване и канализация

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

ВиК
Представяне на проекта Модернизиране на ВиК услугите в община Бургас.  
Допълнителна информация Собствеността на ВиК-инфраструктурата на територията на община Бургасе публична собственост. С оглед на промените на закона за водите, ще нас-тъпят възможности, които ще доведат до потенциалното реализиране напублично-частни партньорства и в този сектор. 
Инвестиционни възможности  Въпреки че за момента няма предложен проект в тази област, евентуалнопублично-частно партньорство би могло да доведе до подновяване на съ-ществуващата водоснабдителна мрежа и разширяване на канализацион-ната система на територията на общината. 
Индикативна стойност  За остойностяване на проекта е необходимо е разработването на пред-проектно проучване и на инвестиционен проект. 
Подходящи модели на ПЧП  Договори за финансиране, строителство, експлоатация и прехвърляне;Концесия.