Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Резултати от проекта

Атанаска Николова

Развитието на общините в България през последнитегодини е изправено пред сериозни предизвиктелства. Гражданското общество се развива и повишава своите очаквания и изисквания към местната власт. Тя трябва да покаже нови компетенции и да привлече нови ресурси. Именно нуждата от ресурси – финансови, човешки, времеви – е в основата на нарастващия интерес към публично-частните партньорства. Интересът на община Бургас към публично-частните партньорства и желанието на администрацията да придобие нови умения и познания бяха сред мотивите за разработването на проекта "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район“.

С този проект си поставихме за цел да въведем най-добрите европейски практики в сферата на ПЧП и да систематизираме всички досегашни опити в тази посока, както и да внедрим нови правила и методики. Работата по проекта бе изключително вълнуваща и срещнахме неочаквана подкрепа и интерес от страна на местния бизнес, което бе и най-важната ни цел. Съвпадението на периода на проекта и световната икономическа криза допълнително усили значимостта на темата за партньорствата между местна власт и бизнес.

Социологическото изследване сред граждани и бизнеса на Бургас ни разкри негативните и недоверчиви оценки на съгражданите ни, но съм убедена, че с работат си по този проект, както и с резултатите от него и с бъдещите дейности на община Бургас в тази посока тези оценки и настроения постепенно ще се променят и гражданите ще оценят положително усилията ни.

Въпреки, че работата по проекта приключва на 10 май 2010 г., за нас работата в сферата на ПЧП тепърва предстои. По време на проекта общината финализира няколко ПЧП проекта, но с методите и средствата, разработени от нашите консултанти по проекта бъдещите партньорства ще бъдат много по-детайлно анализирани и обосновавани. Основният резултат от проекта – създаването на Карта с обекти за ПЧП ще е нашия пътеводител през следващите няколко години и искрено се надявам, че много бързо ще намерим партньори за тези обекти.

Благодаря най-искрено на всички, които дадоха своя принос към изпълнението на този проект!


Създаване на Работна група за изготвяне и приемане на механизма за ПЧП

екип

В рамките на проекта беше сформирана Работна група, включваща представители на Община Бургас, представители на Общинския съвет- Бургас, Областна управа- Бургас, Министерство на регионалното развитие и  благоустройството и външен експерт- ПЧП. Работна група взе активно участие в изпълнението на проекта, осъществяваше постоянна връзка с екипа на проекта и различните заинтересовани страни, разглеждаше и приемаше заданията за работа по предвидените дейности и даваше препоръки по изпълнението.

С цел осигуряване устойчивост на проекта и мултиплициране на резултатите, се предвижда  след приключването на проекта, Работната група да се превърне в Консултативна комисия по въпросите на ПЧП в Община Бургас.


Обучение на представителите на общинската и държавната администрация за прилагане на приетия механизъм

Тази дейност е ключова за устойчивостта на проекта. В рамките на дейността бяха обучени 60 представителите на общинската администрация на град Бургас, общините от Югоизточния район, община Варна и представители на централната администрация за цялостното управление и реализиране на процесите на ПЧП.

Обучение се характеризира с целенасоченост за постигане на баланс между теоретични знания и практически умения, прилагане на нагледни учебни материали, висока степен на индивидуализация, академична и административна подкрепа, осъществявана от опитни обучители, чрез използване на модерни средства за обучение.


Изчерпателен анализ на ПЧП практиката в ЕС и България

В България не съществува специален закон за регламентиране на ПЧП. Подобни проекти се осъъществяват, следвайки процедурите на Закона за обществените поръчки или на Закона за концесиите. Необходимо бе да се осъществи подробен и задълбочен анализ на законодателствата на европейските страни, да се анализира нормативната уредба на ниво общини, с цел да се извлекат
най-добрите практики и да се приложат при създаването на пилотния модел на ПЧП за община Бургас.

Това се осъществи чрез:

 • Изготвяне на Анализ на европейското законодателство на Испания, Гърция, Италия, Словения и Чехия и най-добри практики в областта на ПЧП
 • Проучване на съществуващите разработени документи (ръководства, правилници, наредби) и анализ на добрите практики на добрите български практики в областта на ПЧП
 • Работно посещение в Испания за проучване на добрите практики в областта на ПЧП

Анализ на обществените услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за ПЧП

Анализът на съществуващите потенциални обекти, подходящи за ПЧП в Бургас е един от ключовите в целия проект. Той доведе и до създаването на най-значимия резултат – Карта на обекти за ПЧП на Община Бургас.

Картата представлява уникален “пътеводител” за представителите на местния и чуждия бизнес в необятните възможности, които предлага общината за сътрудничество. Картата с обекти за ПЧП таргетира както малки бизнеси с обекти като детски кухни, социален патронаж, така и големи международни консорциуми, които вече проявяват интерес към проекта за голям спортен комплекс ЧЕРНОМОРЕЦ АРЕНА и гранидозният проект СУПЕР БУРГАС.


Списък на обектите, включени в картата:

1.     Балнеоложка курортна зона в местността на Атанасовско езеро
2.     Бургаски минерални бани
3.     Остров "Св. Анастасия”
4.     Парк "Росенец”
5.     Супер Бургас
6.     Административна сграда на община Бургас, ТД "Възраждане”
7.     Изграждане на северна индустриална зона на  град Бургас
8.     Високотехнологичен парк в близост  до гр.Българово
9.     Изграждане на паркинги
10.   Поддръжка на подлези
11.   Концесия на спирки
12.   Изграждане на спортно училище и общежитие в квартал "Меден рудник”
13.   Енергийна ефективност и изграждане на възобновяеми енергийни източници при използване сградния фонд на учебните заведения
14.   Детски градини
15.   Изграждане на Медицински център в ж.к. "Меден Рудник”
16.   Изграждане на Общински болничен комплекс и хоспис
17.   Комплекс за социални услуги за деца и семейства
18.   Дневен център за лица засегнати от болестта на Алцхаймер и старческа деменция
19.   Дневен център за деца с увреждания
20.   Домашен социален патронаж
21.   Дом за стари хора с отделение за лежащо болни
22.   Детски кухни
23.   Плувен и спортен комплекс Славейков
24.   "Черноморец Aрена”


Социологическо проучване на мнението на бизнеса и гражданите на община Бургас

Публично-частното партньорство е взaимодействие между местната власт и гражданите, в лицето на бизнеса. Успешно ПЧП може да бъде изградено само, ако предварително са проучени нагласите, очакванията и съмненията на основните заинтересовани страни. Това бе постигнато чрез извършването на социологическо проучване, което включваше 3 основни дейности:

 • Провеждане на дълбочинни интервюта с представители на местната власт
 • Провеждане на фокус групи с граждани
 • Провеждане на онлайн изследване сред местния бизнес

Какви са основните резултати от изследването сред гражданите на Бургас?

 • 52% от бургазлии не са чували и незнаят какво е ПЧП.  Едва 17% определят правилно ПЧП като партньорство между бизнеса и общината.
 • Въпреки незнанието обаче над 60% оценяват идеята за ПЧП като положителна.
 • Въпреки активната политика по публичност и прозрачност наобщината през последните 2 години близо 70% от бургазлии не са чували за ПЧП, осъществено от страна на община Бургас.

Какви са настроенията сред бизнеса и как той оценява потенциала на ПЧП?

 • 41% от анкетираните онлайн представители на бизнеса отъждествяват ПЧП с "корупция/измама”. Само 14% възпремат ПЧП като взаимопомощ между частен бизнес и община. Въпреки тези асоциации, около 70% от бизнеса възприема положително идеята за ПЧП. Онези 14%, които гледат на ПЧП отрицателно посочват като най-важни причини липсата на информация, възможността за корупционни схеми и липсата на доверие в държавата и нейните служители.
 • Според бизнесът общината може да осъществява ПЧП в редица сфери – малки благоустройствени проекти, общински жилища, водоснабдяване и канализация и други. Все пак изграждането на пристанища и яхт клубове, социалния патронаж, изграждането на обществени сгради и учебни заведения са в края на списъка от сфери, подходящи за ПЧП.
 • В известна степен нуждите на гражданите се припокриват с бизнес интересите. Обикновените жители на Бургас отдават обаче по-голям приоритет на спортните комплекси и сметосъбирането.
 • По-малко от половината анкетирани бизнесмени (42%) потвърждават, че някога са проявявали интерес за сътрудничество с общината. Най-търсените сфери са строителство, отопление,кюмпютри и интернет,търговия и благоустройство.

Изготвяне на пилотен модел за ПЧП

В рамките на тази дейност избрания проект за ПЧП – изграждане на спортна зала с басейн -  премина през множество анализи (правен, икономически, финансов, екологичен, социален, риск и други), за да се изгради конкретен пилотен модел за осъществяване на ПЧП. Разработения модел включва и алгоритъм от стъпки за приложение. Бяха създадени ясни правила, практически модел и точен и прагматичен механизъм за процеса на приложение на ПЧП.

Инвестиционното намерение на Община Бургас е свързано с изграждане на съвременна, модерна и конкурентна зона за свободно време и спорт в комплекс "Славейков”, който да се осъществи на принципа на Публично – частното партньорство. То е обосновано от факта, че в Бургас спортната инфраструктура е крайно недостатъчна и се превръща в социално значим проблем. А за реализирането на ПЧП в тази сфера е постигнат обществен консенсус.

След като бяха проведени срещи със заинтересованите страни виждането и желанието на Община Бургас бе да се изработи институционализирана форма на ПЧП по модела “Проектирай - Построй – Оперирай - Прехвърли”. Моделът, по който може да се осъществи Институционализираното ПЧП (ИПЧП) е създаване на Еднолично акционерно дружество (ЕАД) и като подвариант създаване на Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), където едноличен собственик е общината. Механизмите за защита, които могат да се използват, се регламентират в устава на дружеството: това са т.н. "Златна Акция” (привилегирована акция) и допълнителни права в компетентността на Общото събрание.

За реализиране на успешно ПЧП е особено важно при избора на частен партньор/партньори да се предостави по-голяма свобода за предложения, да се търси най-коректния, най-иновативния, най-опитния партньор. Необходимо е общината да получи конкретни предложения и цялостната визия (подкрепени със стабилни изчисления, проучвания, анализи, доказателства и гаранции), които да гарантират реална реализация в рамките на разумна инвестиция, възвръщаема за 10-15 години.