Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Пилотен модел


Бургас


Финансов модел за остойностяване на проекти на ПЧП и сравнителен анализ с други алтернативи


Алгоритъм за осъществяване на Пилотен модел


Пилотен модел


Риск анализ


Социална оценка


Екологичен анализ


Анализ ползи/разходи за полезността от ПЧП


Анализ на вижданията на заинтересованите страни за ПЧП


Финансов анализ


Икономически анализ