Община Бургас - портал за публично-частни партньорства

Докато чакахме закона: Направихме мащабна и работеща общинска програма за публично-частно партньорство

понеделник, 07 март 2011
Автор: Admin

plus

Ташо Желев, директор на дирекция "Управление на общинската собственост", община Бургас

Какво точно представлява програмата за публично-частно партньорство на община Бургас?
- Програмата за публично-частно партньорство на Бургас се дефинира ежегодно в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, която се приема всяка година, най-късно до приемането на бюджета от общинския съвет. Програмата най-общо определя обектите, които през годината съобразно готовността се предлагат за осъществяване чрез публично-частно партньорство.

Кога и как стартира тя, какви са резултатите в момента?
- Община Бургас има учредени няколко концесии - три пешеходни подлеза са отдадени на концесия, на концесия е обредният комплекс. Успешно завърши процедурата за концесия на спирките на градския транспорт и голяма част от инвестиционната програма на концесионера е вече изпълнена. След известно забавяне в началото на тази година започна изграждането на подземен паркинг по площад "Св. св. Кирил и Методий", който също е на концесия. Като положителен опит може да споделим и така наречените малки инициативи, при които частният партньор поема строителният риск,и риска по поддържане на обекта на публично частното партньорство и част от финансирането на обекта, а общината допълва финансирането до стойността на строително-монтажните работи и труд. По тази форма са реализирани малки проекти за облагородяване и ремонт на публична инфраструктура с общ обем на инвестицията до 10-15 хил. лв.

Кои са по-големите обекти, заложени в нея? На какъв етап от тяхната реализация се намират?
- Доколкото най-ясно законово регламентирана форма на публично-частно партньорство е концесията, основен акцент в програмата е даден върху тази форма. В програмата за 2011 г. са залегнали откриването на процедури за предоставяне на концесия изграждането на четири подземни паркинга - паркинг под двора на училище "Иван Вазов", паркинг под площад "Тройката", подземен паркинг в района на МБАЛ. Ще се подготви процедура за концесия на два язовира, концесия за изграждане на увеселителен парк на територията на парк "Езеро". Разпоредбата на чл. 8 от Закона за общинската собственост, която регламентира съдържанието на програмата за управление и разпореждане с общинската собственост, е гъвкава и дава възможност програмата да бъде допълвана. Законодателят е дал възможност както в Закона за общинската собственост, така и в Закона за концесиите при възникване на необходимост или интерес от потенциален инвеститор програмата да бъде допълвана и да бъдат откривани процедури за концесии или други форми на публично-частно партньорство.

Има ли конкретен интерес от инвеститори, към какво?
- Интерес от инвеститори има. До голяма степен интересът съвпада с предложените в програмата обекти, като с растежа на икономиката предполагаме и по-голям интерес, и активност от бизнеса.

Какви са основните проблеми, които е необходимо да бъдат решени за успешното прилагане на публично-частното партньорство в България?
- Считаме, че Законът за концесиите не изчерпва напълно всички възможни форми на публично-частно партньорство. Това създава несигурност и до известна степен съпротива от страна на органите, които вземат решение на местно ниво пред прилагането на други форми на публично-частно партньорство. Малък е или почти липсва опит в тази област. Държавната и местната администрация по линията на оперативна програма "Административен капацитет" е запозната с принципите, процедурите и формите на публично-частното партньорство, но считаме, че бизнесът не е, което обуславя и плахия интерес и разминаването в очакванията. В изпълнение на проект "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточен планов регион", Договор реф.№ А08-14-38-С/10.02.2009, са разработени и приети "Процедурни правила за провеждане на ПЧП" със съпътстващи документи и модели за анализ на риска, финансов анализ и документация за иницииране и провеждане на ПЧП. Проектът е финансиран по ОПАК от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България. Целта на реализацията на проекта е да превърне администрацията на община Бургас в реален партньор на бизнеса чрез изработване и прилагане на прозрачни и достъпни правила за осъществяване на публично-частни партньорства. Като причина за все още недостатъчното приложение на моделите и принципите на ПЧП не бива да пропускаме и ефектите от кризата, които свиват инвестиционната активност.

Необходим ли е специален закон за ПЧП? Какви текстове е особено важно да залегнат?
- По наше мнение основен проблем е липсата на закон за насърчаване на публично-частното партньорство. Както споменахме, това създава несигурност в органите за вземане на решения и създава неяснота дали една започната процедура ще завърши успешно, а това демотивира експертите в администрацията да работят за успешни публично-частни партньорства. В един бъдещ закон според нас трябва да се даде легална дефиниция на понятието публично-частно партньорство, да се дефинират видовете ПЧП, да се даде сигурност както на частния бизнес, така и на публичните власти, да уеднакви практиката в тази сфера и да създаде стимули за насърчаване на ПЧП.

Извадка от Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост, Раздел "Концесии и ПЧП". Програмата е публикувана на интернет сайта на община Бургас. На сайта на общината ще бъдат публикувани обявленията за стартиране на конкретните процедури по така представената и одобрена от общинския съвет програма, както и съпътстващите документи по всяка конкретна процедура.
1. Концесия на язовири:
"Мармара" в землището на гр. Българово - им. №000368
"Надежда" в землището на с. Братово/Равнец - имот №000090/000197
2. Изграждане на фотоволтаичен парк в землището на гр. Българово в имоти:
000119 с площ 1375 дка
000072 с площ 360 дка
3. Концесия за изграждане на подземен паркинг на площ
4452 кв.м в част от УПИ I в кв. 133 в централна градска част
4. Концесия за изграждане на подземен паркинг на площ
5000 кв.м в площадното пространство на пл. "Тройката"
5. Концесия за изграждане на подземен паркинг на площ
3000 кв.м в площадното пространство пред хотел "България"
6. Концесия за изграждане на подземен паркинг на площ
5000 кв.м в пространството пред МБАЛ
7. Изграждане на плувен спортен комплекс в УПИ I в кв. 56 по плана на жк "П. Р. Славейков"
8. Концесия за изграждане на детски атракцион "Лунапарк" в Приморски парк
9. Концесия за изграждане на увеселителен парк на територията на парк "Езеро"